Jump to content
Bazuinen

Recommended Posts

Mat 19:28 SV En Jezus zeide tot hen:

'Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls.'

Het gaat mij in dit vers specifiek om wat de Heer Jezus noemt: '..gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte'.

In Zijn gesprek met Nicodémus noemt de Heer Jezus een aantal keren het 'opnieuw geboren worden'. (Joh.3) Er is echter maar één tekst in de Bijbel, Mat.19:28, waarin de Heer Jezus de term 'wedergeboorte' gebruikt.

Bij het overdenken van dit Bijbelvers, heeft God in het bijzonder Zijn licht laten schijnen op mijn begrip van de wedergeboorte.

Daarom stel ik ook u deze vraag: Als wij net als Zijn discipelen de Heer Jezus Christus volgen in de wedergeboorte, bedoelt Hij daarmee dat Hijzelf ook werd wedergeboren? 

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Nee, er is geen reïncarnatie, als je dit bedoelt met wedergeboorte. In een andere vertaling las ik  'hiernamaals', in plaats van 'wedergeboorte.' En dat is een betere vertaling, dunkt me.

Met hiernamaals wordt bedoeld de opstanding uit de doden, de hereniging van ziel of geest met het lichaam. Voor Jezus is dit hiernamaalse staat van zijn al begonnen bij Zijn opstanding.

En wat wedergeboorte betreft, die begint bij de doop als geestelijke deelname aan de dood en opstanding van Jezus Christus. Maar het is iets anders dan de hindoeistische of kabbalistische concept van wedergeboorte.

 

Link to comment
Share on other sites

On 4/2/2024 at 2:33 PM, Jahu said:

Mat 19:28 SV En Jezus zeide tot hen:

'Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls.'

Het gaat mij in dit vers specifiek om wat de Heer Jezus noemt: '..gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte'.

In Zijn gesprek met Nicodémus noemt de Heer Jezus een aantal keren het 'opnieuw geboren worden'. (Joh.3) Er is echter maar één tekst in de Bijbel, Mat.19:28, waarin de Heer Jezus de term 'wedergeboorte' gebruikt.

Bij het overdenken van dit Bijbelvers, heeft God in het bijzonder Zijn licht laten schijnen op mijn begrip van de wedergeboorte.

Daarom stel ik ook u deze vraag: Als wij net als Zijn discipelen de Heer Jezus Christus volgen in de wedergeboorte, bedoelt Hij daarmee dat Hijzelf ook werd wedergeboren? 

 

 


Kwestie van elementaire tekstverklaring. “In de wedergeboorte” staat tussen komma’s. Dit zinsdeel heeft dus geen betrekking op “die Mij gevolgd zijt” maar op de vetgedrukte tekst die erachter staat.  Het gedeelte tussen komma’s is een bepaling van tijd. Het gaat erom dat de discipelen die Jezus gevolgd hebben, wanneer zij wedergeboren zullen worden, zullen oordelen over de twaalf stammen van Israël.   Met “in de wedergeboorte” wordt naar mijn visie de transfiguratie bedoeld.  Dus de fysieke gedaanteverandering zoals die bij de Opname der gemeente zal plaatsvinden.

 

28En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen.

 

 

Link to comment
Share on other sites

6 minutes ago, Flawless victory said:


Kwestie van elementaire tekstverklaring. “In de wedergeboorte” staat tussen komma’s. Dit zinsdeel heeft dus geen betrekking op “die Mij gevolgd zijt” maar op de vetgedrukte tekst die erachter staat.  Het gedeelte tussen komma’s is een bepaling van tijd. Het gaat erom dat de discipelen die Jezus gevolgd hebben, wanneer zij wedergeboren zullen worden, zullen oordelen over de twaalf stammen van Israël.   Met “in de wedergeboorte” wordt naar mijn visie de transfiguratie bedoeld.  Dus de fysieke gedaanteverandering zoals die bij de Opname der gemeente zal plaatsvinden.

 

28En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen.

 

 

Ok, ik kopieer dat tekstgedeelte met komma's en lees: '..gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte,..', blijft onvermindert dat de discipelen alsmede de Heer Jezus Zelf, zich in de wedergeboorte bevinden. Maar de Heer Jezus had op de berg Tabor reeds Zijn Goddelijke heerlijkheid getoond, Hij was immers van vóór Zijn geboorte en door Zijn geboorte reeds Goddelijk.

Maar hoe komt bij Zijn discipelen (en bij alle latere volgelingen) de wedergeboorte tot stand? Wat is er voor ons nodig om wedergeboren te worden?

Link to comment
Share on other sites

42 minutes ago, Modestus said:

Nee, er is geen reïncarnatie, als je dit bedoelt met wedergeboorte. In een andere vertaling las ik  'hiernamaals', in plaats van 'wedergeboorte.' En dat is een betere vertaling, dunkt me.

Met hiernamaals wordt bedoeld de opstanding uit de doden, de hereniging van ziel of geest met het lichaam. Voor Jezus is dit hiernamaalse staat van zijn al begonnen bij Zijn opstanding.

En wat wedergeboorte betreft, die begint bij de doop als geestelijke deelname aan de dood en opstanding van Jezus Christus. Maar het is iets anders dan de hindoeistische of kabbalistische concept van wedergeboorte.

 

Nee ik bedoel absoluut geen reïncarnatie als ik het over de 'wedergeboorte' heb, zoals door de Heer Jezus bedoeld in Joh.3.

Link to comment
Share on other sites

De Wedergeboorte is finaal de Opstanding.  En hoe dat gebeurt, komt - finaal - van buitenaf, bij de laatste bazuin.
 

1 Korinthe 15: 51-52 (HSV)

[51] Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden,
[52] in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.
[53] Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden.
[54] En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning.
[55] Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?
[56] De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet.
[57] Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.
[58] Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.

Link to comment
Share on other sites

Wedergeboorte of opnieuw geboren worden is onderdeel van het groeiproces in Christus. Het geestelijke en lichaamlijke gaan hand in hand. Zowel geestelijk als lichaamlijk is er sprake van een verwekking, een groei, een geboorte en een (zelfstandig) leven.

Rom 1:20: "Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien"

Deze tekst zegt dus dat wij het geestelijke (het onzichtbare) kunnen kennen door het zichtbare, de schepping. Wanneer we de schepping bestuderen kunnen we daaruit leren hoe het bij God gaat. De mens is zijn schepping, gemaakt naar zijn beeld, dus al hetgeen in de mens is is zoals God is. Het groeiproces van de mens weerspiegelt het groeiproces van God in ons. Waarom groeiproces in ons, omdat er staat dat wij tot inwoning van God zijn, de drie-eenheid woont in ons en dat is al zo vanaf het begin. Daarom staat er dat wanneer God zijn Geest tot zich neemt alle vees sterft, zie Job 34:14-15:

"Als Hij Zijn hart tegen de mens zou richten, diens geest en diens adem tot Zich zou verzamelen, dan zou alle vlees tegelijk de geest geven, en de mens zou tot stof terugkeren."

Dus Vanaf het begin, de verwekking is Gods Geest in ons en geeft ons het leven. Daarom staat er dat wanneer God zijn Geest tot zich neemt alle vlees sterft. Anders zou een kindje in de moederschoot het leven niet hebben. De God leeft in het ongeboren kind. Zoals er staat dat God de levensadem inblies in hem en dat hij daardoor tot leven kwam. Dus de mens is een tempel van God vanaf het begin.

Zie 1 Kor 6:19: "Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest," en Efeze 3:17: "opdat Christus door het geloof in uw harten woont" en Efeze 4:6: "één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is." De Vader, de Heilige Geest en de Zoon maken dus woning in ons lichaam dat hen tot tempel is.

Daarom staat er dat wij leven door zijn Geest (en sterven wanneer hij deze terugneemt) en dat er staat dat God Geest is (Joh 4:24). God is dus drie Geesten die één Geest zijn, de Vader de Zoon en de Heilige Geest.

Maar het onzichtbare van God kunnen wij niet zien en daarom moeten wij naar het beeld kijken om te weten hoe Hij werkt. Dus een mens wordt geboren zoals ook Christus geboren werd. Ook wordt hij verwekt. Daarna groeit zijn lichaam en groeit ook de Geest in hem. Zo was het ook bij Jezus, hij was een oneindige Geest (Heb 7:3) die zichzelf vernietigde tot een baby waarna zowel zijn lichaam als zijn Geest daarin groeide. Zo is het ook met de mens, na zijn verwekking groeit zijn lichaam en hoort de Geest in hem ook te groeien. Maar Christus was God en was zonder zonde, daarom ging zijn lichaamlijke groei gelijk op met zijn geestelijke groei. Maar de mens zondigt en de groie blijft achter waardoor de Geest in hem nog niet aan geboorte toe is terwijl het lichaam al geboren wordt. Dat doet de zonde. Daarom staat er dat Nicodemus opnieuw geboren moest worden. Dat betekent dat hij alsnog geestelijk geboren diende te worden. Maar bij hen die opnieuw geboren zijn is dat reeds geschied en zij weten hoe het zit omdat zij het koninkrijk binnen zijn gegaan en daarin zien (begrijpen) hoe het zit. Maar wie niet opnieuw geboren is kan dit niet inzien.

Dus de groei begint bij de verwekking en de zonde voorkomt de groei. Maar wie goed doet is in God want er staat dat alleen God goed is (Lukas 18:9). Wie dus goed doet is in de wil van God en hij groeit. Dan groeit God (de Geest) in hem totdat deze geboren kan worden en hij wordt ziende, dan kan hij het koninkrijk van God  binnen gaan.

Deze teskt Mat 19:28: "En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen.." houdt dus in dat men Jezus gevolgd heeft in het doen van goede daden en daarom tot groei en geboorte is gekomen waardoor men een troon in zijn koninkrijk kan bezetten en in staat is te oordelen. Dat komt omdat men dan ziende is en in staat rechtvaardig te oordelen.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...