Jump to content
Bazuinen

Het karakter van onze Heer


Recommended Posts

Hoewel velen onze Heer Jezus Christus kennen, is niet iedereen bekend met Zijn karakter om daarop een persoonlijke relatie met Hem uit te bouwen. Wat mij opviel tijdens het lezen van de Schrift is dat Jezus' karakter op te delen is in enkele eigenschappen. Als vormend christen die nog veel te leren heeft, kan ik me uiteraard vergissen en nodig ik tot meer debat uit.

Liefdevol: Jezus toonde liefde en mededogen voor mensen van alle achtergronden, maar specifiek voor de zondaar. tot aller verbazing kwam Hij niet voor de rechtvaardigen, maar voor de zondaars. Matteüs 9:36, Johannes 13:34

Nederig: Jezus plaatste Zichzelf niet boven de zondaar, maar stond hen onvoorwaardelijk ter dienste. Filippenzen 2:8

Genezend: Jezus verrichtte vele wonderen van genezing, waarmee Hij zorg en genezing bracht aan zieken en gebrokenen. Matteüs 14:14,Matteüs 8:2-3

Verlosser: Jezus verloste ons van het juk der Wet, vervulde deze en nam de zonde van de hele wereld op Zich en vinden eeuwige rust in Zijn schoot. Johannes 3:16

Onderwijzend: Jezus' onderwijs weerspiegelt Zijn diepe wijsheid. Hij sprak in gelijkenissen met korte verhalen van diepgaande leringen. Matteüs 13 en meer.

Gehoorzaam aan God: Jezus' absolute gehoorzaamheid aan God maakt Hem de enige die vrij van zonde was. Matteüs 26:39, 1 Petrus 2:22

Barmhartig: Jezus toonde barmhartigheid aan zondaars en moedigde anderen aan hetzelfde te doen. Lukas 10:30-37, Matteüs 5:44

Vergevingsgezind: Jezus' vergiffenis was onmetelijk en leert ons onze vijanden lief te hebben. Wellicht is dit het moeilijkste in onze geloofsreis? Maar door hieraan gehoorzaam te zijn, dwalen we niet af in wrok en is het uiteindelijk ook beter voor onszelf. Lukas 23:34, Matteüs 5:44

 

Ik hoop dat we in dit onderwerp bekender kunnen worden met het karakter van Christus en daar nader op reflecteren om dieper in te vormen, meer op Hem te lijken.

De genade van de Heere Jezus Christus zij met u allen en Gods zegen!

Link to comment
Share on other sites

Laten we altijd Hem als voorbeeld zien! 1 van de redenen dat de Heere Jezus naar de aarde kwam was om de mensen te laten zien wat God ooit met de wet van Mozes bedoelde.  

Link to comment
Share on other sites

13 hours ago, Hetairos said:

Persoonlijk leer ik nog dagelijks het karakter van Christus kennen, terwijl ik allang een zeer diepgaande relatie met Hem heb.

En hoe ervaar je dat dan?

Link to comment
Share on other sites

14 hours ago, Hetairos said:

Het zijn inderdaad aansprekende karakter-eigenschappen. Maar zijn die de reden dat je een persoonlijk relatie met Jezus wilt hebben? 

Er zijn waarschijnlijk al mensen met wie je een persoonlijke relatie hebt en die een, voor jou!, aantrekkelijk karakter hebben.

Daarnaast vraag ik me af hoe jij persoonlijk die relatie met Jezus gestalte geeft.

Persoonlijk leer ik nog dagelijks het karakter van Christus kennen, terwijl ik allang een zeer diepgaande relatie met Hem heb.

1 van de redenen? Zie je meer redenen?

ik denk overigens, dat er maar één reden was, waarom Jezus zich aan de mensheid openbaarde en dat was om de boom des levens opnieuw bereikbaar te maken. Die boom was namelijk voor ieder mens onbereikbaar geworden.   

Welkom!

Hoewel dit geen doorslaggevende redenen zijn, dragen ze bij aan de verdieping van mijn persoonlijke relatie. Ik versterk mijn verbondenheid met Jezus voornamelijk door intensief gebed en door mijn geloof stevig te verankeren in wie Hij is. Eerlijk gezegd verloopt mijn leven niet altijd vlekkeloos, en in tijden van roeping in gebed voel ik me telkens dichter bij Hem.

Het is een continu groeiend proces waarin het bereiken van een 'hoogste graad' niet mogelijk lijkt. Bij elke doorgronde passage in de Bijbel blijf ik nieuwe inzichten verwerven.

Het leven presenteert ook toevalligheden en tekens die ik opvat als leiding van de Heilige Geest, die me aanspoort verder te gaan: immers, geloof zonder werken is levenloos. Hiermee wil ik niet beweren dat onze werken ons zullen redden, maar dat het geloof ons wel aanspoort tot handelen. Mijn eigen koppigheid vormt hierbij vaak een obstakel. Een relatie met Christus is iets dat in je omgeving niet kan/mag ontgaan.

De belofte van de boom wordt vervuld bij Zijn terugkeer; momenteel moeten we eerst in Hem sterven om het eeuwige leven te ontvangen. Sterven is nooit leuk. Maar in Hem blijven is ook een uitdaging op zich.

Link to comment
Share on other sites

Ik denk op te merken dat Hetairos een diepgaandere analyse wenste over hoe deze relatie vorm krijgt. Onze Heer's karakter kennen is essentieel om in Zijn gelijkenis te leren lopen naar mijn bescheiden mening. Er zijn zoveel voorbeelden waar Hij in situaties verzeild raakte en Zich met kracht en rede kon verdedigen. Het werd echter Zijn dood. Wat nodig was als overgangsritueel om de dood te overwinnen. Hij verwierf hiermee alle autoriteit en Zijn goddelijke status. De wederopstanding erkennen en geloven is waarin ons geloof in Hem echt vorm krijgt. Hoewel dit een persoonlijke ervaring/opvatting is.

Ik verlang meer te vernemen hoe jullie die relatie vorm geven. In theorie weet ik veel, maar in het dagelijkse leven loop ik echt wel op muren aan. Gelukkig werpt mijn geloof ook vruchten af in mijn directe omgeving en voelen mensen rondom mij de rust wederkeren als ik even achter gesloten deur tot gebed keer.  Maar het is geen geheim dat mijn denken vaak onder invloed komt te staan van negativiteit die me als een neerwaartse spiraal kopje onder kan duwen.

Marcus 9:23-24 En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind onder tranen: Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp.

 

Link to comment
Share on other sites

16 minutes ago, Beer said:

Ik verlang meer te vernemen hoe jullie die relatie vorm geven. In theorie weet ik veel, maar in het dagelijkse leven loop ik echt wel op muren aan

Dat is heel normaal hoor. Je relatie krijgt juist vorm als je jezelf klein maakt ten opzichte van God en mensen. Nederigheid is een zeer belangrijke factor en daarnaast geloof en vertrouwen. Tegenslagen in het dagelijks leven helpen je vaak ook verder te groeien in geloof. Ik zou mensen die zichzelf als authoriteit beschouwen juist niet als voorbeeld nemen. 

Link to comment
Share on other sites

Nederigheid gaat voor aan de eer. Spreuken 18:12 Soms krijgt mijn ego de overhand, zelfs tot het punt van arrogantie. Vooral in de wereldse zaken dan. Zoals je aangeeft is mezelf verkleinen om Hem te vergroten aangewezen om het groter geheel vast te houden.

Jezus zei in Mattheus 11:11 Voorwaar, Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper; maar wie de minste is in het Koninkrijk der hemelen, is groter dan hij.

Hoewel het in theorie allemaal prachtig klinkt, komt het pas echt tot uiting wanneer je in situaties verzeild raakt die je innerlijk diep treffen. Het is niet makkelijk het kruis op te nemen en het ook effectief de hele weg mee te slepen. Zelfopoffering vereist een daadwerkelijke inspanning waarmee ik vaak worstel. Dagelijks in de Bijbel lezen is eveneens moeilijk te onderhouden, bidden doe ik niet altijd dagelijks, tenzij schietgebedjes; daarvan doe ik er minstens zo'n 100 per dag. Maar echt alleen met Hem in afzondering tot een resolutie komen, is een zeldzaam gebeuren.

Misschien heb ik het mezelf iets te comfortabel gemaakt en verloochen ik Hem meer dan mezelf, en meer dan ik nu door heb. Er is nog veel werk te verzetten voordat ik mezelf echt een christen kan (mag) noemen.

Link to comment
Share on other sites

Hee, verwacht ook niet teveel van jezelf hè. Geef het uit handen en doe je wat goeds geef dan ook de eer uit handen. We hebben dat niet nodig. Het is allemaal niet makkelijk omdat het tegen onze natuur beweegt. Jezelf verloochenen helpt mee om het uit handen te geven. 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Beer said:

Misschien heb ik het mezelf iets te comfortabel gemaakt en verloochen ik Hem meer dan mezelf, en meer dan ik nu door heb. Er is nog veel werk te verzetten voordat ik mezelf echt een christen kan (mag) noemen.

Ik denk dat deze houding echt niet verkeerd is hoor. Bij mij ligt de hoogmoed ook op de loer. Ik twijfel ook vaak of ik me het christendom te makkelijk heb toegeëigend. Zoek eens op de site van Marc Verhoeven naar een bijbelstudie over dit onderwerp 

Link to comment
Share on other sites

8 hours ago, Ivanhoe said:

Hee, verwacht ook niet teveel van jezelf hè. Geef het uit handen en doe je wat goeds geef dan ook de eer uit handen. We hebben dat niet nodig. Het is allemaal niet makkelijk omdat het tegen onze natuur beweegt. Jezelf verloochenen helpt mee om het uit handen te geven. 

Ja, inderdaad, onszelf verloochenen is waarschijnlijk een van Zijn meest wijze levenslessen, maar tegelijkertijd ook een van de moeilijkste.

8 hours ago, Ivanhoe said:

Ik denk dat deze houding echt niet verkeerd is hoor. Bij mij ligt de hoogmoed ook op de loer. Ik twijfel ook vaak of ik me het christendom te makkelijk heb toegeëigend. Zoek eens op de site van Marc Verhoeven naar een bijbelstudie over dit onderwerp 

Zou dit aansluiten bij wat je bedoelt? Marc Verhoeven bezit inderdaad een diepgaande kennis van het geloof en weet het op een manier te presenteren die het zoveel meer dimensie geeft.

Jezus kon ook streng zijn, en daarom is het geen overbodige luxe om onze zonden te blijven erkennen en om Zijn vergeving te vragen. Want ik voel me verre van waardig om opgenomen te worden in Zijn Koninkrijk. Als slechts weinigen door de poort zullen gaan, ben ik nog niet zo zeker of ik daarbij hoor.

Link to comment
Share on other sites

Marc Verhoeven is voor mij geen goddelijke man hoor maar ik denk dat hij heel goed werk verricht binnen zijn vermogen. Ik heb op de site ooit gelezen dat bepaalde artikelen niet persé zijn eigen visie zijn maar toch worden geplaatst omdat ze een overdenking waard zijn. Ik vind dat lovenswaardig omdat het mensen in staat stelt om zelf tot een oordeel te komen door de bijbel er op na te slaan. 
 

Ik beveel je van harte aan om veel te lezen in de bijbel en om ook veel bijbelstudies te volgen. Op de site van Marc Verhoeven heb ik veel zeer goede en toegankelijke bijbelstudies gelezen en mij heeft het tot betere inzichten gebracht. Ik moet er wel bij opmerken dat je zeer kritisch moet lezen en niet moet aannemen wat ik zeg. De misleiding ligt altijd op de loer en ik kan van jou met een gerust hart ook vragen mij kritisch te benaderen. Laten we elkaar uitdagen in Jezus' naam vriend. Als het soms wringt dan moeten we mans genoeg blijven elkaar er op aan te spreken. Het is vaker voorgevallen en dat geeft niet. 

Link to comment
Share on other sites

11 hours ago, Beer said:

Jezus zei in Mattheus 11:11 Voorwaar, Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper; maar wie de minste is in het Koninkrijk der hemelen, is groter dan hij

Dat komt op mij over als een teken van hoop. We hoeven geen grote persoonlijkheid te hebben. Geloof en vertrouwen is waar het om gaat. Dat is voor de meeste mensen (voor mij wel) al best lastig op te brengen. 

Link to comment
Share on other sites

On 3/2/2024 at 8:51 PM, Hetairos said:

Het zijn inderdaad aansprekende karakter-eigenschappen. Maar zijn die de reden dat je een persoonlijk relatie met Jezus wilt hebben? 

Er zijn waarschijnlijk al mensen met wie je een persoonlijke relatie hebt en die een, voor jou!, aantrekkelijk karakter hebben.

Daarnaast vraag ik me af hoe jij persoonlijk die relatie met Jezus gestalte geeft.

Persoonlijk leer ik nog dagelijks het karakter van Christus kennen, terwijl ik allang een zeer diepgaande relatie met Hem heb. 

Jezus is degene die ons gemaakt heeft en alle eigenschappen die een mensn kan hebben zijn in hem vertegenwoordigt. Er is veel varieteit in de schepping, dat geldt ook voor mensen, zie de volken op aarde en de diversiteit die God heeft voortgebracht. Vanwege die diversiteit zal dan ook de ene mens door de ene eigenschap van Jezus aangesproken worden en de andere mens door de andere. Daarnaast is het de bedoeling van Jezus om in de mens te wonen. Afhankelijkvan de keuze van ons hart maakt hij woning in ons en op die manier maakt Jezus zich dus door ons heen kenbaar. Daarnaast hebben we natuurlijk de bijbel waarin God zichzelf bekend maakt. Ook kan God dromen geven en hij kan het profetisch woord spreken. Iedere mens kent ook de stem van het geweten waardoor de Heilige Geest overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. Zo spreekt God op vele wijzen.

God is een God van relaties en werkt het liefst door mensen heen. Jezus is neergedaald op aarde en heeft persoonlijk contact gehad met de Israëlieten en de twaalf discipelen in het bijzonder. Hij noemde hen hun vrienden omdat hij hen alles vertelt had. Dat is dus een eigenschap van de Heer. Maar God is ook een God van orde, daarom sprak hij ook tegen sommigen (in het openbaar) in gelijkenissen en tegen zijn discipelen in duidelijke taal. Maar dit geschiedde op een plaats waar zij alleen waren. Zo is dus God een God van orde waarbij alles op zijn plaats staat.

Link to comment
Share on other sites

⚠ Het onderwerp is ontdaan van afwijkende berichten, in hoop dat het nieuw leven ingeblazen wordt. Laten we onze aandacht richten op het karakter van Jezus en niet op onderlinge discussies.
Link to comment
Share on other sites

Wat ik ben vergeten toe te voegen, is dat onze Heer een charismatisch persoon moet zijn. Hij vroeg mensen om Hem te volgen, waarbij ze alles achterlieten om Hem overal naartoe te volgen. Maar hoe verder de Heer ging, lijkt het publiek dat Hem volgde kleiner te worden. Aan het kruis stond slechts één apostel De charismatische aard van Jezus is ook een aspect van Zijn karakter. Denk ik?

Ik realiseer me dat er aspecten van Zijn karakter zijn die momenteel aan me ontsnappen en die ik nog moet ontdekken of herinneren.

Link to comment
Share on other sites

Het karakter van onze Heere Jezus komt ook naar voren uit de meer dan honderd namen en benamingen die de Bijbel aan Hem geeft:

 

Advocaat 1 Johannes 2:1
Alfa en Omega Openbaring 1:8; 22:13
Almachtige Openbaring 1:8; Matteüs 28:18
Amen Openbaring 3:14
Apostel van ons geloof Hebreeën 3:1
Beeld van God 2 Korintiërs 4:4
Begin en het Einde Openbaring 22:13
Begin van Gods schepping Openbaring 3:14
Bemiddelaar tussen God en mensen 1 Timoteüs 2:5
Bemiddelaar van een nieuw verbond Hebreeën 9:15
Bereider van redding Hebreeën 2:10
Betrouwbare Getuige Openbaring 1:5
Bron van eeuwige redding Hebreeën 5:9
Brood dat leven geeft Johannes 6:35; 6:48
Brood van God Johannes 6:33
Christus 1 Johannes 2:22
De HEER is onze gerechtigheid Jeremia 23:6
De Opstanding en het Leven Johannes 11:25
De rechtvaardige Handelingen 7:52; 1 Johannes 2:1
De steen die door de bouwlieden 
vol verachting is weggeworpen
Handelingen 4:11
Deur Johannes 10:9
Die leeft Openbaring 1:18
Eerste en Laatste Openbaring 1:17; 2:8; 22:1
Eerstgeborene uit de doden Openbaring 1:5
Eeuwige Leven 1 Johannes 1:2; 5:20
Eeuwige Vader Jesaja 9:5
Enige Erfgenaam Hebreeën 1:2
Enige Zoon Johannes 1:18
Enige Zoon van God 1 Johannes 4:9
God Johannes 1:1; 20:28; Hebreeën 1:8; 
Romeinen 9:5; 2 Petrus 1:1; 
1 Johannes 5:20; enz
Goddelijke held Jesaja 9:5
Gods kracht 1 Korintiërs 1:24
Gods wijsheid 1 Korintiërs 1:24
Goede Herder Johannes 10:11,14
Grondlegger en voltooier 
van ons geloof
Hebreeën 12:2
Grote Herder Hebreeën 13:20
Grote Hogepriester Hebreeën 4:14
Heer 2 Petrus 2:20
Heer die deelt in Gods luister 1 Korintiërs 2:8
Heer van alle mensen Handelingen 10:36
HEER van de hemelse machten Jesaja 9:5
Heerser over de vorsten
van de aarde
Openbaring 1:5
Heilig en Betrouwbaar Openbaring 3:7
Heilige Handelingen 3:14
Hemels mens 1 Korintiërs 15:48
Hoeksteen Handelingen 4:11; 1 Petrus 2:7
Hogepriester Hebreeën 2:17
Hoofd van de Kerk Efeze 1:22; 4:15; 5:23
Hoogste Heer en koning 1 Timoteüs 6:15; 
Openbaring 19:16
Hoogste herder 1 Petrus 5:4
Hoop 1 Timoteüs 1:1
Hoop op goddelijke luister Kolossenzen 1:27
Hoorn van Heil Lukas 1:69
Ik Ben Johannes 8:58
Koning der eeuwen 1 Timoteüs 1:17
Koning der koningen 1 Timoteüs 6:15; 
Openbaring 19:16
Koning van de Joden Matteüs 27:11
Koning van Israël Johannes 1:49
Kostbare hoeksteen 1 Petrus 2:6
Laatste Adam 1 Korintiërs 15:45
Lam Openbaring 13:8
Lam van God Johannes 1:29
Lam zonder smet of gebrek 1 Petrus 1:19
Leeuw uit de stam Juda Openbaring 5:5
Leven Johannes 14:6; 
Kolossenzen 3:4
Levende steen 1 Petrus 2:4
Licht van de wereld Johannes 8:12
Mensenzoon Matteüs 8:20
Ons Pesachlam 1 Korintiërs 5:7
Onze bescherming 2 Tessalonicenzen 3:3
Onze echtgenoot 2 Korintiërs 11:2
Onze grote God en Heiland Titus 2:13
Onze heiligmaking 1 Korintiërs 1:30
Onze rechtvaardigheid 1 Korintiërs 1:30
Onze verlossing 1 Korintiërs 1:30
Onze wijsheid 1 Korintiërs 1:30
Profeet Handelingen 3:22
Rechtmatige telg Jeremia 23:5
Redder Efeze 5:23; Titus 1:4; 3:6; 
2 Petrus 2:20
Redder / Verlosser Romeinen 11:26
Rots 1 Korintiërs 10:4
Schepper Johannes 1:3
Stralende morgenster Openbaring 22:16
Telg van David Openbaring 5:5; 22:16
Trouw en Betrouwbaar Openbaring 19:11
Trouwe en betrouwbare Getuige Openbaring 3:14
Uiterste Hoeksteen Efeze 2:20
Verheven en enige heerser 1 Timoteüs 6:15
Verzoening voor onze zonden 1 Johannes 2:2
Vorst van de volken Openbaring 15:3
Vorst van het leven Handelingen 3:15
Vredevorst Jesaja 9:5
Waarheid Johannes 1:14; 14:6
Ware brood uit de hemel Johannes 6:32
Ware licht dat ieder mens verlicht Johannes 1:9
Ware wijnstok Johannes 15:1
Weg Johannes 14:6
Wijsheid van God 1 Korintiërs 1:24
Wonderbare raadsman Jesaja 9:5
Woord Johannes 1:1
Woord van God Openbaring 19:13
Zoon van David Lukas 18:39
Zoon van de Allerhoogste Lukas 1:32
Zoon van God Johannes 1:49; Hebreeën 4:14

 

 

https://www.creatov.nl/2009/09/100-namen-van-jezus/

Link to comment
Share on other sites

9 hours ago, Flawless victory said:

Het karakter van onze Heere Jezus komt ook naar voren uit de meer dan honderd namen en benamingen die de Bijbel aan Hem geeft:

 

Advocaat 1 Johannes 2:1
Alfa en Omega Openbaring 1:8; 22:13
Almachtige Openbaring 1:8; Matteüs 28:18
Amen Openbaring 3:14
Apostel van ons geloof Hebreeën 3:1
Beeld van God 2 Korintiërs 4:4
Begin en het Einde Openbaring 22:13
Begin van Gods schepping Openbaring 3:14
Bemiddelaar tussen God en mensen 1 Timoteüs 2:5
Bemiddelaar van een nieuw verbond Hebreeën 9:15
Bereider van redding Hebreeën 2:10
Betrouwbare Getuige Openbaring 1:5
Bron van eeuwige redding Hebreeën 5:9
Brood dat leven geeft Johannes 6:35; 6:48
Brood van God Johannes 6:33
Christus 1 Johannes 2:22
De HEER is onze gerechtigheid Jeremia 23:6
De Opstanding en het Leven Johannes 11:25
De rechtvaardige Handelingen 7:52; 1 Johannes 2:1
De steen die door de bouwlieden 
vol verachting is weggeworpen
Handelingen 4:11
Deur Johannes 10:9
Die leeft Openbaring 1:18
Eerste en Laatste Openbaring 1:17; 2:8; 22:1
Eerstgeborene uit de doden Openbaring 1:5
Eeuwige Leven 1 Johannes 1:2; 5:20
Eeuwige Vader Jesaja 9:5
Enige Erfgenaam Hebreeën 1:2
Enige Zoon Johannes 1:18
Enige Zoon van God 1 Johannes 4:9
God Johannes 1:1; 20:28; Hebreeën 1:8; 
Romeinen 9:5; 2 Petrus 1:1; 
1 Johannes 5:20; enz
Goddelijke held Jesaja 9:5
Gods kracht 1 Korintiërs 1:24
Gods wijsheid 1 Korintiërs 1:24
Goede Herder Johannes 10:11,14
Grondlegger en voltooier 
van ons geloof
Hebreeën 12:2
Grote Herder Hebreeën 13:20
Grote Hogepriester Hebreeën 4:14
Heer 2 Petrus 2:20
Heer die deelt in Gods luister 1 Korintiërs 2:8
Heer van alle mensen Handelingen 10:36
HEER van de hemelse machten Jesaja 9:5
Heerser over de vorsten
van de aarde
Openbaring 1:5
Heilig en Betrouwbaar Openbaring 3:7
Heilige Handelingen 3:14
Hemels mens 1 Korintiërs 15:48
Hoeksteen Handelingen 4:11; 1 Petrus 2:7
Hogepriester Hebreeën 2:17
Hoofd van de Kerk Efeze 1:22; 4:15; 5:23
Hoogste Heer en koning 1 Timoteüs 6:15; 
Openbaring 19:16
Hoogste herder 1 Petrus 5:4
Hoop 1 Timoteüs 1:1
Hoop op goddelijke luister Kolossenzen 1:27
Hoorn van Heil Lukas 1:69
Ik Ben Johannes 8:58
Koning der eeuwen 1 Timoteüs 1:17
Koning der koningen 1 Timoteüs 6:15; 
Openbaring 19:16
Koning van de Joden Matteüs 27:11
Koning van Israël Johannes 1:49
Kostbare hoeksteen 1 Petrus 2:6
Laatste Adam 1 Korintiërs 15:45
Lam Openbaring 13:8
Lam van God Johannes 1:29
Lam zonder smet of gebrek 1 Petrus 1:19
Leeuw uit de stam Juda Openbaring 5:5
Leven Johannes 14:6; 
Kolossenzen 3:4
Levende steen 1 Petrus 2:4
Licht van de wereld Johannes 8:12
Mensenzoon Matteüs 8:20
Ons Pesachlam 1 Korintiërs 5:7
Onze bescherming 2 Tessalonicenzen 3:3
Onze echtgenoot 2 Korintiërs 11:2
Onze grote God en Heiland Titus 2:13
Onze heiligmaking 1 Korintiërs 1:30
Onze rechtvaardigheid 1 Korintiërs 1:30
Onze verlossing 1 Korintiërs 1:30
Onze wijsheid 1 Korintiërs 1:30
Profeet Handelingen 3:22
Rechtmatige telg Jeremia 23:5
Redder Efeze 5:23; Titus 1:4; 3:6; 
2 Petrus 2:20
Redder / Verlosser Romeinen 11:26
Rots 1 Korintiërs 10:4
Schepper Johannes 1:3
Stralende morgenster Openbaring 22:16
Telg van David Openbaring 5:5; 22:16
Trouw en Betrouwbaar Openbaring 19:11
Trouwe en betrouwbare Getuige Openbaring 3:14
Uiterste Hoeksteen Efeze 2:20
Verheven en enige heerser 1 Timoteüs 6:15
Verzoening voor onze zonden 1 Johannes 2:2
Vorst van de volken Openbaring 15:3
Vorst van het leven Handelingen 3:15
Vredevorst Jesaja 9:5
Waarheid Johannes 1:14; 14:6
Ware brood uit de hemel Johannes 6:32
Ware licht dat ieder mens verlicht Johannes 1:9
Ware wijnstok Johannes 15:1
Weg Johannes 14:6
Wijsheid van God 1 Korintiërs 1:24
Wonderbare raadsman Jesaja 9:5
Woord Johannes 1:1
Woord van God Openbaring 19:13
Zoon van David Lukas 18:39
Zoon van de Allerhoogste Lukas 1:32
Zoon van God Johannes 1:49; Hebreeën 4:14

 

 

https://www.creatov.nl/2009/09/100-namen-van-jezus/

Wat een mooie lijst! En wat geweldig dat er mensen zijn die de moeite doen om dit soort dingen uit te pluizen en op een rijtje te zetten.  

Link to comment
Share on other sites

On 3/6/2024 at 11:37 PM, Beer said:

Wat ik ben vergeten toe te voegen, is dat onze Heer een charismatisch persoon moet zijn. Hij vroeg mensen om Hem te volgen, waarbij ze alles achterlieten om Hem overal naartoe te volgen. Maar hoe verder de Heer ging, lijkt het publiek dat Hem volgde kleiner te worden. Aan het kruis stond slechts één apostel De charismatische aard van Jezus is ook een aspect van Zijn karakter. Denk ik?

Ik realiseer me dat er aspecten van Zijn karakter zijn die momenteel aan me ontsnappen en die ik nog moet ontdekken of herinneren.

Ja dat ben ik met je eens.  Eigenlijk ook wel logisch want de Heere Jezus had de charismatische gaven. Het woord “charismatisch” komt van het woord charisma en dat betekent:


“De term charisma (mv. charismata) is afkomstig van het Griekse woord charis dat 'genade' betekent. Het woord wordt als zodanig ook in de grondtekst van de Bijbel gebruikt, bijvoorbeeld in Johannes 1:17 (oudere vertalingen). In het christelijk geloof heeft charisma betrekking op de zogeheten charismatische gaven (letterlijk 'genadegaven'). Deze bovennatuurlijke, geestelijke vaardigheden zijn bedoeld voor de gelovigen zodat deze zowel ten aanzien van hun eigen geloofsleven alsmede ten behoeve van de gehele kerkelijke geloofsgemeenschap effectief kunnen functioneren. Er wordt gesproken over 'genadegaven' omdat ze worden beschouwd als gegeven door en het werk van de Heilige Geest van God en geen menselijke inspanningen of verdiensten betreffen.”

https://nl.wikipedia.org/wiki/Charisma_(theologie)

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...