Jump to content
Bazuinen

Onze geboden


Recommended Posts

 1. Respect voor de Heer: Iedereen die hier deelneemt dient te respecteren dat wij Jezus Christus als Heer aanvaardden.

 2. Taal: Zweer niet ijdel, vloek noch spot!

 3. Deelname: Wij belijden dat we allemaal zondaars zijn die aan bekering toe zijn en Jezus Christus, onze Heer, de enige weg is.

 4. Respect: Wij eren God en behandelen elkaar als een (potentiƫle) broeder of zuster.

 5. Kuisheid: Gedraag u fatsoenlijk. Houd de discussies ordelijk en vermijd overmatig gebruik van hoofdletters, tekens of herhalingen.

 6. Gemeenschap: Wij delen in de gemeenschap van de Heilige Geest en dienen den Trooster ook ruimte te bieden door de nodige zelfverloochening.

 7. Dwaalleren: Wij vormen hier naar de traditionele leer. Dwaalleren zoals genderideologie vinden hier geen aarding naar wereldse normen. Wij belijden dat we zelf nog moeten leren en bieden daarom een brede ruimte tot discussie om de dwaalleer met eigen ogen te aanschouwen. Wij weten echter door geloof dat geslacht door God bepaald is en gender door de mens. Wij geloven in de heiligmaking van God door Zijn Zoon Jezus Christus en dat de zonde van de mens de dood brengt.

 8. Geen spam: Plaats geen ongewenste reclame of spam = ban! U mag uiteraard wel evenementen delen en er is enige marge voor het promoten van eigen content buiten het forum. Bij twijfel vraagt u best toestemming.

 9. Verantwoordelijkheid voor eigen posts: Wees verantwoordelijk voor je eigen bijdragen en vermijd het verspreiden van geruchten.

 10. Ongepaste content melden: Het forum is niet verantwoordelijk voor wat anderen posten, maar klachten/meldingen worden serieus behandeld.

Link to comment
Share on other sites

 • admin changed the title to Onze geboden

There was an unfortunate English translation via translators. The Holy Ghost is never "it".

Respect for the Lord: Everyone participating here must respect that we have accepted Jesus Christ as Lord.

Language: Do not swear vainly, curse, or mock!

Participation: We confess that we are all sinners in need of repentance and that Jesus Christ, our Lord, is the only way.

Respect: We honor God and treat each other as a (potential) brother or sister.

Chastity: Behave decently. Keep discussions orderly and avoid excessive use of capital letters, symbols, or repetitions.

Community: We share in the fellowship of the Holy Spirit and must also make room for the Comforter through necessary self-denial.

False doctrines: We conform here to traditional doctrine. False doctrines like gender ideology find no grounding here according to worldly standards. We confess that we still need to learn and therefore provide ample space for discussion to witness false doctrines with our own eyes. However, we know through faith that sex is determined by God and gender by mankind. We believe in the sanctification by God through His Son Jesus Christ and that the sin of man brings death.

No spam: Do not post unwanted advertisements or spam = ban! Of course, you may share events and there is some leeway for promoting your own content outside the forum. If in doubt, it is best to ask for permission.

Responsibility for own posts: Be responsible for your own contributions and avoid spreading rumors.

Report inappropriate content: The forum is not responsible for what others post, but complaints/reports are taken seriously.

Link to comment
Share on other sites

×
×
 • Create New...