Jump to content
Bazuinen

Recommended Posts

Quote

"Geen mens kan het bestaan van God ongedaan maken; hooguit ontkennen"

Hetarios

De basis van elk gesprek over de zin van het bestaan is de vraag: "Bestaat er een God en hoe weten we dat dan?" Daarvan afgeleid is de vraag "Hoe kunnen we die God dan leren kennen?" Het bestaan van God zelf wordt uiteraard op deze website niet ontkend. Dat kan ook niet, want het bestaan van God wordt door het verstand van de mens doorzien:

"Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, ... "

Romeinen 1:20 (HSV)

De aanwezigheid van deze God, de schepper van alles dat bestaat, wordt in elk goed functionerend menselijk verstand bevestigd. Uiteraard kan iemand het bestaan van deze (elementaire) Godheid wel zeggen te ontkennen, maar dan beweert men iets wat niet mogelijk is. Het is een tegenspraak in zichzelf. Iemand die het bestaan van God zegt te ontkennen, is als het opstandige kind dat de vingers in de oren steekt en roept: Ik hoor je niet.

Gesprekken met mensen die het bestaan van God ontkennen, hebben dan ook geen enkele zin. Ten eerste beweren zij iets dat tegen hun eigen verstand in gaat (het 'ont'kennen van het bestaan van God) en ten tweede zullen ze dan ook geen enkel argument accepteren dat het bestaan van God ondersteunt, omdat ze het bestaan van God niet willen erkennen. Ze steken hun vingers in de oren van hun verstand en roepen: Ik hoor je niet! Echter: Ze horen wel; ze willen niet luisteren!

Zijn eeuwige kracht ...

Volgens Paulus (zie Romeinen 1:20) kunnen in elk geval twee eigenschappen met elk! menselijk verstand worden gekend: zijn eeuwige kracht en zijn Goddelijkheid. Het eeuwige in de eigenschap "kracht" heeft betrekking op het karakter of de kwaliteit van zijn kracht. Als het verstand doorziet, dat Gods kracht een eeuwig karakter heeft, betekent dit dat het verstand 'begrijpt' dat er niets boven de kracht van deze God uitgaat. We zouden in plaats van "zijn eeuwige kracht" ook kunnen zeggen: "zijn almacht". De God, die we met het verstand uit de werken (de schepping) begrijpen, is almachtig.

Overigens betekent het Bijbelse woord: kennen iets anders dan we tegenwoordig begrijpen. Wij denken bij ‘kennen’ aan ‘er van hebben gehoord’, terwijl het Bijbelse kennen de grondbetekenis heeft van ‘er deel van uitmaken’. In het laatste geval is de afstand die wij er aan toekennen, volledig verdwenen. Als Paulus dus zegt dat de eeuwige kracht en de Goddelijkheid van God ‘met het verstand worden gekend (of doorgrond)’ dan impliceert dit dat het verstand in zichzelf zodanig met de eeuwige kracht en Goddelijkheid wordt geconfronteerd, dat ‘ont’kennen onmogelijk is geworden. Het ontkennen van Gods eeuwige kracht en Goddelijkheid is dan in feite het ontkennen van het eigen verstand, dat, in tegendeel, niet anders kan dan het bestaan van God erkennen.

Het gegeven dat God bestaat is zo ‘niet-te-ontkennen’ dat de Psalmist al uit riep:

Psalms 19:2-5 (HSV) De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen. Dag op dag spreekt overvloedig, nacht op nacht geeft kennis door. Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord. Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van de wereld.

Het spreken van de schepping is zonder woorden en zonder stem. Toch roept ze zo luid, dat geen enkel goed functionerend menselijk verstand zich aan het gegeven kan onttrekken: alles dat bestaat vindt z’n oorsprong in God.

 ... en Goddelijkheid

De tweede eigenschap "Goddelijkheid" spreekt van de relatie die Hij heeft met zijn schepping. Zijn eeuwige kracht of zijn almacht staat op zichzelf, maar zijn Goddelijkheid is relationeel. Overigens wordt ook de eeuwige kracht van God pas 'zichtbaar' door zijn Goddelijkheid. Zijn Almacht wil getoond worden en dat kan enkel maar aan hen die de Goddelijkheid van God ook (h)erkennen.

Als het verstand de Goddelijkheid van de Schepper 'ziet', dat weet het verstand ook dat het om de Almachtige God gaat. God is 'onze' schepper en Hij is als zodanig met ons verbonden. Met andere woorden: God toont zijn Goddelijkheid aan hen met wie Hij in een relatie staat.

Het belijden van zijn Goddelijkheid is de erkenning dat de mens  door Hem is geschapen én dat Hij de Almachtige God is. Deze  belijdenis spreekt ieder mens (gelovig en ongelovig) met z'n verstand uit.

Maar tevens, en dit is een principieel punt, betekent dit dat wij aan hem ondergeschikt zijn en dat Hij (dat impliceert de Goddelijkheid) het in ons leven voor het zeggen heeft. Hij staat boven ons en wel op de allerhoogste plaats. Een niveau boven God is per definitie onmogelijk; God zou God niet zijn, als Hij ook niet de hoogst mogelijke positie zou innemen. Het erkennen van de Goddelijkheid leidt de mens uiteindelijk dan ook tot religieus handelen oftewel godsdienst.

Atheïsme

Iemand die atheïstisch denkt, ontkent het bestaan van een persoonlijk God. In feite is dit een contradictie. Hij ontkent iets waarvan hij in z'n hart 'weet' dat het niet te ontkennen is! Wat de atheïst echter ontkent, is niet het bestaan van God zelf, maar Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid. Een atheïst zegt in feite dat God krachteloos en niet persoonlijk is. Je kunt derhalve niet naar Hem zoeken, want Hij laat zich niet vinden. Het Atheïsme ontkent dan ook niet het feitelijke bestaan van een god of goden, maar wel dat eventuele goden op welke wijze dan ook invloed uitoefenen op enig onderdeel van de schepping.

Een atheïst is iemand die het 'zwijgen' van God gebruikt om te roepen en te beweren wat hij wil! God reageert immers toch niet. Eigenlijk protesteert de atheïst tegen het feit dat ze God niet kunnen vinden. Daarnaast maken vele atheïsten het zich makkelijker, door zich een god voor te stellen, die ze niet wíllen kennen en die vervolgens te ontkennen. De uitspraken over God hebben om die reden vaak een uitgesproken uitdagend karakter. Ze provoceren God en proberen God als het ware 'uit zijn tent te lokken'.

Maar het enige antwoord dat God hen geeft, is het aanbod van de Zoon, Jezus Christus. Door en in Hem heeft God zijn laatste woord gesproken. Het is hetzelfde antwoord als dat God aan ieder mens geeft. Ook voor de meest verstokte 'God-loochenaar' geldt dat Jezus Christus de enige weg is tot het werkelijk verstaan van wie God werkelijk is.

Conclusie

De belijdenis dat we zijn eeuwige kracht uit de schepping begrijpen wil dus zeggen, dat we begrijpen dat er maar één almachtige God is. De belijdenis dat we zijn Goddelijkheid uit de schepping begrijpen, wil zeggen dat we begrijpen dat God met de mens in het bijzonder een relatie heeft en dat wij in die relatie aan God ondergeschikt zijn.

Dit alles geeft tevens het unieke van de mens aan in relatie tot de rest van de schepping. De mens is het enige wezen dat met zijn verstand de conclusie trekt, dat God bestaat. Dat komt omdat hij als enige de eeuwige kracht en de Goddelijkheid van God met het verstand kan beredeneren.

Er zijn geen bijzondere openbaringen of inzichten nodig om tot de conclusie te komen, dat God bestaat. Het is het eigen verstand dat de mens tot dat inzicht brengt. Dat inzicht maakt de mens tot een religieus schepsel: hij is in staat uiting te geven aan het besef dat de enige God die bestaat een relatie met de mens wenst.

Geen handtekening

Link to comment
Share on other sites

On 7/5/2024 at 12:26 PM, Hetairos said:

Gesprekken met mensen die het bestaan van God ontkennen, hebben dan ook geen enkele zin. Ten eerste beweren zij iets dat tegen hun eigen verstand in gaat (het 'ont'kennen van het bestaan van God) en ten tweede zullen ze dan ook geen enkel argument accepteren dat het bestaan van God ondersteunt, omdat ze het bestaan van God niet willen erkennen. Ze steken hun vingers in de oren van hun verstand en roepen: Ik hoor je niet! Echter: Ze horen wel; ze willen niet luisteren!

Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, (Rom.1:18, HSV)

Toch lijkt me dat je mond dichthouden ook geen oplossing is. Want het geloof in God is geen vrijblijvende aangelegenheid, en er staan drastische consequenties op het niet willen erkennen van Gods bestaan. Volgens mij is het je christelijke plicht om deze kennis onder ogen te duwen van mensen die God niet willen kennen. Want er mag dan uit de natuur zijn af te lezen dat God bestaat, de consequenties van het ontkennen daarvan wordt volgens mij niet door vogeltjes gefloten.

Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven: (Deut. 27:26) Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. (Gal.3:10)

Link to comment
Share on other sites

58 minutes ago, Figulus said:

Toch lijkt me dat je mond dichthouden ook geen oplossing is. Want het geloof in God is geen vrijblijvende aangelegenheid, en er staan drastische consequenties op het niet willen erkennen van Gods bestaan.

Het ‘ontkennen’ of ‘niet-ontkennen’ zijn twee kanten van dezelfde medaille:

  • Je spreekt over ‘drastische consequenties’ als iemand Gods bestaan niet wil ontkennen. Welke?:
  • Aan de andere kant: Welke ‘drastische consequenties’ zie je als iemand Gods bestaan wel erkent?

Je redeneert wettisch en dogmatisch, beste @Figulus!

Bij alles wat je schrijft, begeef je je binnen het kader van de wet, die jij erkent. Daarmee maak je absoluut geen indruk op iemand, die zich consequent buiten jouw kader bevindt; de wet die jij belijdt, wordt door die ander ook ontkend. Dus, nogmaals, welke consequenties?

Geen handtekening

Link to comment
Share on other sites

9 minutes ago, Hetairos said:

 

  • Je spreekt over ‘drastische consequenties’ als iemand Gods bestaan niet wil ontkennen. Welke?

Niet wil "erkennen" bedoel je waarschijnlijk. De consequentie op het pertinent ontkennen van God is de hel, een plek waar God in geen velden of wegen te bekennen is.

11 minutes ago, Hetairos said:

 

  • Aan de andere kant: Welke ‘drastische consequenties’ zie je als iemand Gods bestaan wel erkent?

Het woord "drastisch" heeft vaak een negatieve connotatie, en wordt het in de praktijk meestal gebruikt om negatieve of ongewenste situaties te beschrijven vanwege de ernst en de grote impact ervan. Ik ben dan geneigd om te kiezen voor het gebruik van positieve bijvoeglijke naamwoorden, zoals gunstige gevolgen. Het gunstige gevolg van God geloven is de hemel.

16 minutes ago, Hetairos said:

Bij alles wat je schrijft, begeef je je binnen het kader van de wet, die jij erkent. Daarmee maak je absoluut geen indruk op iemand, die zich consequent buiten jouw kader bevindt; de wet die jij belijdt, wordt door die ander ook ontkend.

Neemt niet weg dat iemand die God niet erkent, onder de wet leeft met alle gevolgen van dien.

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Figulus said:

De consequentie op het pertinent ontkennen van God is de hel, een plek waar God in geen velden of wegen te bekennen is.

Dat maakt degene die zowel het één als het andere ontkent, geen fluit uit.

1 hour ago, Figulus said:

Neemt niet weg dat iemand die God niet erkent, onder de wet leeft met alle gevolgen van dien.

Dat neemt óók niet weg, dat iemand die God wel erkent, ook onder een wet kan leven met alle gevolgen van dien.

Het leven onder ‘een wet’ staat totaal los van de erkenning of God bestaat of niet. De wet krijgt alleen een andere naam. In feite is het de keuze onder welke wet je je stelt.

Geen handtekening

Link to comment
Share on other sites

1 minute ago, Hetairos said:

Dat maakt degene die zowel het één als het andere ontkent, geen fluit uit.

Maar mij wel, en ik waarschuw de persoon met alle plezier. Dat is zijn goed recht om op de hoogte te worden gesteld, en mijn plicht als christen,

2 minutes ago, Hetairos said:

Dat neemt óók niet weg, dat iemand die God wel erkent, ook onder een wet kan leven met alle gevolgen van dien.

Het leven onder ‘een wet’ staat totaal los van de erkenning of God bestaat of niet. De wet krijgt alleen een andere naam. In feite is het de keuze onder welke wet je je stelt.

Iemand die God erkent leeft niet meer onder de wet, maar onder de genade.

En stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar stelt uzelven Gode, als uit de doden levende geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. (Rom.6:13-14, SV)

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Figulus said:

Het gunstige gevolg van God geloven is de hemel.

Hier ga je natuurlijk veel te kort door de bocht.

Geloven in God wordt in de Bijbel als vanzelfsprekend gezien. Niet het ‘geloven in God’ brengt de ‘hemel’ binnen bereik. De erkenning/aanname dat Jezus Christus is: de Weg, de Waarheid en het Leven, brengt slechts één ding binnen bereik:

  • Johannes 1:12 (NBG1951) “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;

Geen handtekening

Link to comment
Share on other sites

4 minutes ago, Hetairos said:

Hier ga je natuurlijk veel te kort door de bocht.

Geloven in God wordt in de Bijbel als vanzelfsprekend gezien. Niet het ‘geloven in God’ brengt de ‘hemel’ binnen bereik. De erkenning/aanname dat Jezus Christus is: de Weg, de Waarheid en het Leven, brengt slechts één ding binnen bereik:

  • Johannes 1:12 (NBG1951) “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;

En wat is het verschil tussen God geloven en Christus aannemen? Dat zijn wat mij betreft synoniemen.

Link to comment
Share on other sites

10 minutes ago, Figulus said:

Iemand die God erkent leeft niet meer onder de wet, maar onder de genade.

En stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar stelt uzelven Gode, als uit de doden levende geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. (Rom.6:13-14, SV)

De tekst die je aanhaalt, geeft degene die het bestaan van God erkent, een advies. Een advies dat je, als erkenner van Gods bestaan, kunt aannemen of kunt negeren.

Met andere woorden: “alleen de blote erkenning dat God bestaat, betekent niet dat je onder de genade leeft”. Daar is nog iets anders voor nodig, namelijk dat je een kind van God wordt en dan het Koninkrijk van God in gaat. En dat ingaan kun je enkel maar door de Heilige Geest.

Geen handtekening

Link to comment
Share on other sites

2 minutes ago, Hetairos said:

De tekst die je aanhaalt, geeft degene die het bestaan van God erkent, een advies. Een advies dat je, als erkenner van Gods bestaan, kunt aannemen of kunt negeren.

Met andere woorden: “alleen de blote erkenning dat God bestaat, betekent niet dat je onder de genade leeft”. Daar is nog iets anders voor nodig, namelijk dat je een kind van God wordt en dan het Koninkrijk van God in gaat. En dat ingaan kun je enkel maar door de Heilige Geest.

Je maakt het wel wat onoverzichtelijk zo met al die vreemde definities. God erkennen, Christus aannemen, God geloven staan gelijk aan elkaar wat mij betreft.

Link to comment
Share on other sites

7 minutes ago, Figulus said:

En wat is het verschil tussen God geloven en Christus aannemen? Dat zijn wat mij betreft synoniemen.

Voor mij zijn dit geen synonieme begrippen.

Geen handtekening

Link to comment
Share on other sites

2 minutes ago, Figulus said:

Je maakt het wel wat onoverzichtelijk zo met al die vreemde definities. God erkennen, Christus aannemen, God erkennen staan gelijk aan elkaar wat mij betreft.

Je begint uit je nek te kletsen, Figulus; in wat ik schrijf vind je geen vreemde definities; alles wat ik uit de Bijbel aanhaal kun je daar letterlijk in terug vinden. Dan moet je die wel kennen, overigens!!

Het is me al vaker opgevallen (ook toen ik nog met jouw andere avatar: ‘Kaasjeskruid’ in gesprek was op Credible), dat je de essentie van wat ik schrijf gaat ontwijken als het je te dichtbij komt.

Geen handtekening

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...