Jump to content
Bazuinen

tongentaal


Recommended Posts

In de bijbel wordt wat bekend staat als tongentaal "talen" genoemd. Waar komen de talen vandaan en welke vorm hebben deze? Paulus verklaart dat er twee soorten van talen bestaan, die van mensen en die van engelen:

1 Kor 13:1: "Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden."

UIt de context blijkt dat hij over het spreken in talen spreekt als gesproken in liefde. Dus hij bedoeld met "talen van engelen" een taal die namens Christus gegeven wordt. Een goede taal waar Christus mee in kan stemmen, anders had hij die niet in dit verband (liefde voor Christus) vermeldt. Het gaat dus van Christus uit. Deze taal is een eventueel voor mensen onverstaandbare taal omdat deze door engelen gesproken wordt. Je zou het kunnen vergelijken met het spreken van mensen en het "spreken" van dieren.

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 140
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

1 hour ago, Barnabas said:

In de bijbel wordt wat bekend staat als tongentaal "talen" genoemd. Waar komen de talen vandaan en welke vorm hebben deze? Paulus verklaart dat er twee soorten van talen bestaan, die van mensen en die van engelen:

1 Kor 13:1: "Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden."

UIt de context blijkt dat hij over het spreken in talen spreekt als gesproken in liefde. Dus hij bedoeld met "talen van engelen" een taal die namens Christus gegeven wordt. Een goede taal waar Christus mee in kan stemmen, anders had hij die niet in dit verband (liefde voor Christus) vermeldt. Het gaat dus van Christus uit. Deze taal is een eventueel voor mensen onverstaandbare taal omdat deze door engelen gesproken wordt. Je zou het kunnen vergelijken met het spreken van mensen en het "spreken" van dieren.

 

 

De term "tongentaal" doet enigszins magisch aan. De gave van de Heilige Geest die hiermee wordt bedoeld, de gave om één of meerdere vreemde talen te kunnen spreken, is, net zoals alle andere gaven van de Heilige Geest, heel bijzonder. Door op deze speciale gave, die volgens Paulus niet aan alle gelovigen is gegeven, bijzonder de nadruk te leggen en valselijk te leren dat alle ware gelovigen die gave zouden moeten bezitten, wordt die bijzondere gave gebagatelliseerd en als iets gewoons voorgesteld. In de praktijk leidt dat tot vele gelovigen die ten onrechte menen die gave te bezitten, omdat dat nu eenmaal door sommige leraren van ze wordt verlangd. Op het internet kun je gelovigen horen die zogenaamd deze gave hebben ontvangen. Je hoort dan zoiets als "bababababa". Ik durf rustig te beweren dat die mensen misleid zijn. Diegenen die deze bijzondere gave werkelijk hebben ontvangen zal je er niet over horen. Dat is iets tussen God en henzelf. De gave dient in de gemeente niet miskend te worden maar als er één of twee mensen zich geroepen voelen die gave in de gemeente te moeten gebruiken wordt daar als eis aan gesteld dat er ook personen aanwezig moeten zijn die die onverstaanbare boodschappen in begrijpelijke mensentaal te vertalen. Indien niet, dan dienen ze hun mond te houden.  

Link to comment
Share on other sites

53 minutes ago, Willempie said:

De term "tongentaal" doet enigszins magisch aan. De gave van de Heilige Geest die hiermee wordt bedoeld, de gave om één of meerdere vreemde talen te kunnen spreken, is, net zoals alle andere gaven van de Heilige Geest, heel bijzonder. Door op deze speciale gave, die volgens Paulus niet aan alle gelovigen is gegeven, bijzonder de nadruk te leggen en valselijk te leren dat alle ware gelovigen die gave zouden moeten bezitten, wordt die bijzondere gave gebagatelliseerd en als iets gewoons voorgesteld. In de praktijk leidt dat tot vele gelovigen die ten onrechte menen die gave te bezitten, omdat dat nu eenmaal door sommige leraren van ze wordt verlangd. Op het internet kun je gelovigen horen die zogenaamd deze gave hebben ontvangen. Je hoort dan zoiets als "bababababa". Ik durf rustig te beweren dat die mensen misleid zijn. Diegenen die deze bijzondere gave werkelijk hebben ontvangen zal je er niet over horen. Dat is iets tussen God en henzelf. De gave dient in de gemeente niet miskend te worden maar als er één of twee mensen zich geroepen voelen die gave in de gemeente te moeten gebruiken wordt daar als eis aan gesteld dat er ook personen aanwezig moeten zijn die die onverstaanbare boodschappen in begrijpelijke mensentaal te vertalen. Indien niet, dan dienen ze hun mond te houden.  

AMEN!

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, Willempie said:

De term "tongentaal" doet enigszins magisch aan. De gave van de Heilige Geest die hiermee wordt bedoeld, de gave om één of meerdere vreemde talen te kunnen spreken, is, net zoals alle andere gaven van de Heilige Geest, heel bijzonder. Door op deze speciale gave, die volgens Paulus niet aan alle gelovigen is gegeven, bijzonder de nadruk te leggen en valselijk te leren dat alle ware gelovigen die gave zouden moeten bezitten, wordt die bijzondere gave gebagatelliseerd en als iets gewoons voorgesteld. In de praktijk leidt dat tot vele gelovigen die ten onrechte menen die gave te bezitten, omdat dat nu eenmaal door sommige leraren van ze wordt verlangd. Op het internet kun je gelovigen horen die zogenaamd deze gave hebben ontvangen. Je hoort dan zoiets als "bababababa". Ik durf rustig te beweren dat die mensen misleid zijn. Diegenen die deze bijzondere gave werkelijk hebben ontvangen zal je er niet over horen. Dat is iets tussen God en henzelf. De gave dient in de gemeente niet miskend te worden maar als er één of twee mensen zich geroepen voelen die gave in de gemeente te moeten gebruiken wordt daar als eis aan gesteld dat er ook personen aanwezig moeten zijn die die onverstaanbare boodschappen in begrijpelijke mensentaal te vertalen. Indien niet, dan dienen ze hun mond te houden.  

Precies. 👍

Link to comment
Share on other sites

In Hand 2 wordt in vreemde talen gesproken, daarbij wordt door de Geest geïnspireerd om in bekende talen te spreken opdat zij die bij hen zijn in Hem zouden geloven. Petrus legt daarna uit wat er gebeurt en dat deze woorden gesproken worden opdat men Jezus Christus erkent en het eeuwige leven door hem ontvangt. De Geest heeft deze talen gegeven opdat men zeker weet dat de Heere Jezus Christus is en dat hij aan de rechterhand van de Vader zit om te oordelen levenden en doden.

Hand 2:1-13:

1 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen.
2 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.
3 En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen.
4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken Mark. in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
5 Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn.
6 Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
7 En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken?
8 En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?
9 Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Kappadocië, Pontus en Asia,
10 Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten,
11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken.
12 En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid, en de één zei tegen de ander: Wat wil dit toch zeggen?
13 Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn.

Allen raakten dus in onzekerheid vanwege dit buitengewone verschijnsel omdat dit technisch niet te verklaren was. Daarom legt Petrus uit dat deze werking een werking van Gods Geest is die wijst op Christus en zijn opstanding ten eeuwige leven voor hen die het wil horen.

Link to comment
Share on other sites

Nu spreekt de bijbel nergens tegen dat talen verstaanbaar moeten zijn of aan welke wetten deze gebonden zijn. Wel staat er dat men in de talen der engelen kan spreken. Nu zijn er teksten waarin engelen duidelijk dierachtige kenmerken hebben. Ezechiël spreekt er over dat hij engelen zag in een visioen, tot twee keer toe, waarbij hij zag dat zij vleugels hadden zoals ook vogels van de hemel die hebben en dat zij gezichten als van dieren hadden (Ezechiël 1 en 10). Daarnaast wordt verklaard dat de satan door de slang tot Eva sprak en deze beheerste de taal der mensen zoals ook een papagaai dat kan, hoewel de slang begreep wat Eva zei, hij was immers een slang, de leviathan, het evenbeeld van een cherub, zoals ook de satan slang en cherub was/is, zoals ook door God bereden werd in Psalm 18:11 en geborduurd waren op het tentdoek van de tabernakel bij Mozes (Ex 26:1). Ook waren er engelen die bij de geboorte van Jezus zongen in menselijke taal, waarbij er ook spraken met Maria en met Jozef in zijn droom waarbij zij antwoord gaven op vragen. Daarom staat er ook dat de slang, leviathan, (equivalent van een cherub) de slimste onder de dieren was. De Leviathan was een T.Rex-achtig dier (zie Job 40:20 ev). Ezechiël spreekt daarbij ook over een engel met een rund-achtig gezicht en met adelaar-achtg gezicht die tevens vleugels hebben. Er zijn vele engelen en dus ook vele talen waarin engelen kunnen spreken, niet allen hoeven gelijk te zijn. de dierenwereld is het zichtbare van Gods schepping waaruit wij kunnen leren (Rom 1:20) en de schrift ondewijst dat er een connectie is tussen slang (leviathan) en cherub). Wie dus zegt dat "bababa" per definitei niet bestaat als door God gegeven engelentaal weet niet wat hij doet.

Link to comment
Share on other sites

57 minutes ago, Barnabas said:

Nu spreekt de bijbel nergens tegen dat talen verstaanbaar moeten zijn of aan welke wetten deze gebonden zijn. Wel staat er dat men in de talen der engelen kan spreken. Nu zijn er teksten waarin engelen duidelijk dierachtige kenmerken hebben. Ezechiël spreekt er over dat hij engelen zag in een visioen, tot twee keer toe, waarbij hij zag dat zij vleugels hadden zoals ook vogels van de hemel die hebben en dat zij gezichten als van dieren hadden (Ezechiël 1 en 10). Daarnaast wordt verklaard dat de satan door de slang tot Eva sprak en deze beheerste de taal der mensen zoals ook een papagaai dat kan, hoewel de slang begreep wat Eva zei, hij was immers een slang, de leviathan, het evenbeeld van een cherub, zoals ook de satan slang en cherub was/is, zoals ook door God bereden werd in Psalm 18:11 en geborduurd waren op het tentdoek van de tabernakel bij Mozes (Ex 26:1). Ook waren er engelen die bij de geboorte van Jezus zongen in menselijke taal, waarbij er ook spraken met Maria en met Jozef in zijn droom waarbij zij antwoord gaven op vragen. Daarom staat er ook dat de slang, leviathan, (equivalent van een cherub) de slimste onder de dieren was. De Leviathan was een T.Rex-achtig dier (zie Job 40:20 ev). Ezechiël spreekt daarbij ook over een engel met een rund-achtig gezicht en met adelaar-achtg gezicht die tevens vleugels hebben. Er zijn vele engelen en dus ook vele talen waarin engelen kunnen spreken, niet allen hoeven gelijk te zijn. de dierenwereld is het zichtbare van Gods schepping waaruit wij kunnen leren (Rom 1:20) en de schrift ondewijst dat er een connectie is tussen slang (leviathan) en cherub). Wie dus zegt dat "bababa" per definitei niet bestaat als door God gegeven engelentaal weet niet wat hij doet.

Babababa is geen taal. Het is ook geen gave van de Heilige Geest want iedereen kan babababa doen, Ook atheïsten kunnen babababa doen. Als christenen filmpjes op het internet plaatsen waar ze babababa doen maken ze van iets heiligs iets profaans. Ze maken het, onwetend, belachelijk. Dat is althans zoals ik het zie. De gave waarover Lukas en Paulus spreken is iets heiligs en intiems tussen God en de mens. Paulus spreekt over dingen waarover hij niet kan en mag spreken in zijn intieme omgang met God. Als we alles dat we in onze intieme omgang met God ervaren gaan lopen rondkraaien maken we het stuk. Dan verbreken we het onderlinge vertrouwen dat er was. Als ik vertrouwelijke en intieme dingen deel met een vriend en die vriend gaat dat vervolgens op het internet plaatsen dan schendt die vriend mijn vertrouwen. Ik zal daarna niet alles meer met hem delen. Hij was mijn vertrouwen niet waard.      

Link to comment
Share on other sites

19 minutes ago, Willempie said:

Babababa is geen taal. Het is ook geen gave van de Heilige Geest want iedereen kan babababa doen, Ook atheïsten kunnen babababa doen. Als christenen filmpjes op het internet plaatsen waar ze babababa doen maken ze van iets heiligs iets profaans. Ze maken het, onwetend, belachelijk. Dat is althans zoals ik het zie. De gave waarover Lukas en Paulus spreken is iets heiligs en intiems tussen God en de mens. Paulus spreekt over dingen waarover hij niet kan en mag spreken in zijn intieme omgang met God. Als we alles dat we in onze intieme omgang met God ervaren gaan lopen rondkraaien maken we het stuk. Dan verbreken we het onderlinge vertrouwen dat er was. Als ik vertrouwelijke en intieme dingen deel met een vriend en die vriend gaat dat vervolgens op het internet plaatsen dan schendt die vriend mijn vertrouwen. Ik zal daarna niet alles meer met hem delen. Hij was mijn vertrouwen niet waard.      

De hoogmoed spreekt. Het woord van God is hoger dan dat van jou, kom met een bijbeltekst of hou anders je mond.

 

Link to comment
Share on other sites

9 minutes ago, Barnabas said:

De hoogmoed spreekt. Het woord van God is hoger dan dat van jou, kom met een bijbeltekst of hou anders je mond.

 

Hetzelfde geldt voor genezing. Jezus vermaande de mensen die Hij genas dit niet overal rond te gaan bazuinen. Gelukkig begrijpen veel christenen dit. En de christenen die de gave van genezing hebben ontvangen dienen dit ook niet overal rond te bazuinen. Ze dienen die gave op een verstandige wijze te gebruiken en zich daarbij te laten leiden door Gods Geest, zonder enige zelfverheerlijking. 

Link to comment
Share on other sites

26 minutes ago, Willempie said:

Babababa is geen taal. Het is ook geen gave van de Heilige Geest want iedereen kan babababa doen, Ook atheïsten kunnen babababa doen. Als christenen filmpjes op het internet plaatsen waar ze babababa doen maken ze van iets heiligs iets profaans. Ze maken het, onwetend, belachelijk. Dat is althans zoals ik het zie. De gave waarover Lukas en Paulus spreken is iets heiligs en intiems tussen God en de mens. Paulus spreekt over dingen waarover hij niet kan en mag spreken in zijn intieme omgang met God. Als we alles dat we in onze intieme omgang met God ervaren gaan lopen rondkraaien maken we het stuk. Dan verbreken we het onderlinge vertrouwen dat er was. Als ik vertrouwelijke en intieme dingen deel met een vriend en die vriend gaat dat vervolgens op het internet plaatsen dan schendt die vriend mijn vertrouwen. Ik zal daarna niet alles meer met hem delen. Hij was mijn vertrouwen niet waard.      

Zo is dat. 👍

Link to comment
Share on other sites

6 minutes ago, Willempie said:

Hetzelfde geldt voor genezing. Jezus vermaande de mensen die Hij genas dit niet overal rond te gaan bazuinen. Gelukkig begrijpen veel christenen dit. 


Helemaal met je eens.  In de huidige bedeling van de genade gebeuren nog wel eens tekenen maar het draait daar niet om. 

Link to comment
Share on other sites

48 minutes ago, Willempie said:

Babababa is geen taal. Het is ook geen gave van de Heilige Geest want iedereen kan babababa doen, Ook atheïsten kunnen babababa doen. Als christenen filmpjes op het internet plaatsen waar ze babababa doen maken ze van iets heiligs iets profaans. Ze maken het, onwetend, belachelijk. Dat is althans zoals ik het zie. De gave waarover Lukas en Paulus spreken is iets heiligs en intiems tussen God en de mens. Paulus spreekt over dingen waarover hij niet kan en mag spreken in zijn intieme omgang met God. Als we alles dat we in onze intieme omgang met God ervaren gaan lopen rondkraaien maken we het stuk. Dan verbreken we het onderlinge vertrouwen dat er was. Als ik vertrouwelijke en intieme dingen deel met een vriend en die vriend gaat dat vervolgens op het internet plaatsen dan schendt die vriend mijn vertrouwen. Ik zal daarna niet alles meer met hem delen. Hij was mijn vertrouwen niet waard.      


Een vriend van me is vroeger een poosje lid geweest van een Pinkstergemeente.  De druk om in klanktaal te spreken was  groot en hij doorzag het en hij keerde die kerk de rug toe want hij ging niet meedoen met de farce van tongentaal. Jaren later kwam hij twee voormalige ouderlingen tegen die er uiteindelijk ook uit waren gestapt. Zij vertelden hem toen ook eerlijk dat het allemaal nep was geweest. Het werd als een soort bewijs gezien dat je geloof hebt cq dat je vervuld bent van de Heilige Geest. Doe je niet aan die glossolalie mee dan ben je niet van de club.  En mijn ervaring ermee op fora is dat als je er kritiek op hebt er al snel wordt gedreigd dat je de Heilige Geest zou lasteren. Op die manier kun je iedereen monddood maken. Vele duizenden mensen in die kringen houden zichzelf voor de gek.  Dit is ook een aardig artikeltje: https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/18912/tongentaal-veelal-nep/

Link to comment
Share on other sites

2 Tim 3:15-16: "Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust."

Waarbij:

Titus 1:9-16:
9 iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord, dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij machte is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen.
10 Want er zijn ook veel opstandigen, mensen die zinloos praten en misleiders, vooral die van de besnijdenis zijn.
11 Men moet hun de mond snoeren. Zij brengen hele huisgezinnen in verwarring, door te leren wat onbehoorlijk is, om schandelijke winst.
12 Een van hen, hun eigen profeet, heeft gezegd: Kretenzen zijn altijd leugenaars, kwade beesten, luie buiken.
13 Dit getuigenis is waar. Wijs hen daarom streng terecht, opdat zij gezond zullen zijn in het geloof,
14 en zich niet zullen bezighouden met Joodse verzinsels en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren.
15 Alle dingen zijn wel rein voor hen die rein zijn, maar voor hen die bezoedeld en ongelovig zijn, is niets rein, maar hun verstand en ook hun geweten zijn bezoedeld.
16 Zij belijden dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met hun werken, aangezien zij verfoeilijk zijn en ongehoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt.

Waar zit de fout in mijn redenatie? Wie in staat is mijn uitleg te corrigeren die zal ik eren.

 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Willempie said:

Hetzelfde geldt voor genezing. Jezus vermaande de mensen die Hij genas dit niet overal rond te gaan bazuinen. Gelukkig begrijpen veel christenen dit. En de christenen die de gave van genezing hebben ontvangen dienen dit ook niet overal rond te bazuinen. Ze dienen die gave op een verstandige wijze te gebruiken en zich daarbij te laten leiden door Gods Geest, zonder enige zelfverheerlijking. 

Waar staat dat dan?

Link to comment
Share on other sites

25 minutes ago, Barnabas said:

Waar staat dat dan?

Mattheüs 8:4, 9:30. Markus 1:44, 5:43, 7:36, 8:26. Dit zijn er vijf. Ik hoop dat dit genoeg is want twee of drie behoort voldoende te zijn. Maar er zijn er nog meer. Ik kan trouwens vanuit mijn eigen ervaring melden dat er wonderbaarlijke genezingen plaatsvinden binnen gemeenten die dit niet aan de grote klok hangen.    

Link to comment
Share on other sites

On 4/23/2024 at 3:56 PM, Willempie said:

Hetzelfde geldt voor genezing. Jezus vermaande de mensen die Hij genas dit niet overal rond te gaan bazuinen. Gelukkig begrijpen veel christenen dit. En de christenen die de gave van genezing hebben ontvangen dienen dit ook niet overal rond te bazuinen. Ze dienen die gave op een verstandige wijze te gebruiken en zich daarbij te laten leiden door Gods Geest, zonder enige zelfverheerlijking. 

Het punt betreft niet hoe en waar tongentaal door de Heer gebruikt wordt, maar of glossallie (talen der engelen, waarbij onverstaanbaar en onvertaalbaar) door Jezus geïnspireerd kan zijn. Hoe weerlegt u dit?

Link to comment
Share on other sites

39 minutes ago, Barnabas said:

Het punt betreft niet hoe en waar tongentaal door de Heer gebruikt wordt, maar of glossallie (talen der engelen, waarbij onverstaanbaar en onvertaalbaar) door Jezus geïnspireerd kan zijn. Hoe weerlegt u dit?

Ik weerleg dat niet. 

Link to comment
Share on other sites

On 4/23/2024 at 5:20 PM, Willempie said:

Mattheüs 8:4, 9:30. Markus 1:44, 5:43, 7:36, 8:26. Dit zijn er vijf. Ik hoop dat dit genoeg is want twee of drie behoort voldoende te zijn. Maar er zijn er nog meer. Ik kan trouwens vanuit mijn eigen ervaring melden dat er wonderbaarlijke genezingen plaatsvinden binnen gemeenten die dit niet aan de grote klok hangen.    

 

On 4/23/2024 at 3:34 PM, Willempie said:

Babababa is geen taal. Het is ook geen gave van de Heilige Geest want iedereen kan babababa doen, Ook atheïsten kunnen babababa doen.     

Ik zal je teksten aanhalen:

Mat 8:1-4:
"Toen Hij van de berg afgedaald was, volgde een grote menigte Hem. En zie, er kwam een melaatse. Die knielde voor Hem neer en zei: Heere, als U wilt, kunt U mij reinigen. En Jezus stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei: Ik wil het, word gereinigd. En meteen werd hij gereinigd van zijn melaatsheid. Jezus zei tegen hem: Denk erom dat u dit tegen niemand zegt; maar ga heen, laat uzelf aan de priester zien, en offer de gave die Mozes voorgeschreven heeft, tot een getuigenis voor hen."
Bovenstaande tekst betreft een genezing maar zegt niets over het gebruik van talen.

Matt 9:31 gaat ook over een genezing en zegt niets over talen Mat 9:27-31:
"En toen Jezus vandaar verderging, volgden Hem twee blinden, die riepen: Zoon van David, ontferm U over ons! Toen Hij in huis gekomen was, kwamen de blinden naar Hem toe. En Jezus zei tegen hen: Gelooft u dat Ik dat kan doen? Zij zeiden tegen Hem: Ja, Heere. Toen raakte Hij hun ogen aan en zei: Het zal u gaan naar uw geloof. En hun ogen werden geopend. En Jezus vermaande hen streng en zei: Kijk uit, niemand mag het te weten komen Maar zij gingen weg en maakten Hem bekend in heel dat gebied."

Markus 1:44 betreft dezelfde genezing van de melaatse, daarin niets over talen. Markus 7:31-37, de genezing van een dove. Gaat ook niet over talen. Markus 8:22-26 gaat over de genezing van een blinde.

Maar Markus 5:1-20, vers 18-20:
"En toen Hij in het schip ging, smeekte degene die bezeten was geweest Hem of hij bij Hem mocht blijven. Jezus stond hem dat echter niet toe, maar zei tegen hem: Ga naar uw huis, naar de uwen, en bericht hun alles wat de Heere voor u gedaan heeft, en hoe Hij Zich over u ontfermd heeft. Toen ging hij weg en begon in het gebied van Dekapolis alles te verkondigen wat Jezus voor hem gedaan had, en ze verwonderden zich allen."

Dus niet alle genezingen dienen onder het tafelkleed te blijven.
 

Link to comment
Share on other sites

53 minutes ago, Barnabas said:

U weerlegt mijn uitspraak nog steeds niet?

Ik heb er geen enkele behoefte aan om U of uw uitspraken te weerleggen en ik weet ook niet eens over welke uitspraak U het precies heeft. Dat het een gave van de Heilige Geest betreft? Nee, dat weerleg ik niet. Dat staat namelijk gewoon in de Bijbel.

Link to comment
Share on other sites

24 minutes ago, Willempie said:

Ik heb er geen enkele behoefte aan om U of uw uitspraken te weerleggen en ik weet ook niet eens over welke uitspraak U het precies heeft. Dat het een gave van de Heilige Geest betreft? Nee, dat weerleg ik niet. Dat staat namelijk gewoon in de Bijbel.

Zo is het.

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Barnabas said:

 

Ik zal je teksten aanhalen:

Mat 8:1-4:
"Toen Hij van de berg afgedaald was, volgde een grote menigte Hem. En zie, er kwam een melaatse. Die knielde voor Hem neer en zei: Heere, als U wilt, kunt U mij reinigen. En Jezus stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei: Ik wil het, word gereinigd. En meteen werd hij gereinigd van zijn melaatsheid. Jezus zei tegen hem: Denk erom dat u dit tegen niemand zegt; maar ga heen, laat uzelf aan de priester zien, en offer de gave die Mozes voorgeschreven heeft, tot een getuigenis voor hen."
Bovenstaande tekst betreft een genezing maar zegt niets over het gebruik van talen.

Matt 9:31 gaat ook over een genezing en zegt niets over talen Mat 9:27-31:
"En toen Jezus vandaar verderging, volgden Hem twee blinden, die riepen: Zoon van David, ontferm U over ons! Toen Hij in huis gekomen was, kwamen de blinden naar Hem toe. En Jezus zei tegen hen: Gelooft u dat Ik dat kan doen? Zij zeiden tegen Hem: Ja, Heere. Toen raakte Hij hun ogen aan en zei: Het zal u gaan naar uw geloof. En hun ogen werden geopend. En Jezus vermaande hen streng en zei: Kijk uit, niemand mag het te weten komen Maar zij gingen weg en maakten Hem bekend in heel dat gebied."

Markus 1:44 betreft dezelfde genezing van de melaatse, daarin niets over talen. Markus 7:31-37, de genezing van een dove. Gaat ook niet over talen. Markus 8:22-26 gaat over de genezing van een blinde.

Maar Markus 5:1-20, vers 18-20:
"En toen Hij in het schip ging, smeekte degene die bezeten was geweest Hem of hij bij Hem mocht blijven. Jezus stond hem dat echter niet toe, maar zei tegen hem: Ga naar uw huis, naar de uwen, en bericht hun alles wat de Heere voor u gedaan heeft, en hoe Hij Zich over u ontfermd heeft. Toen ging hij weg en begon in het gebied van Dekapolis alles te verkondigen wat Jezus voor hem gedaan had, en ze verwonderden zich allen."

Dus niet alle genezingen dienen onder het tafelkleed te blijven.
 

Heeft U er ooit over nagedacht wat de reden zou zijn dat Jezus mensen beval om stil te blijven over hun lichamelijke genezing? Zo ja, wat zou die reden dan kunnen zijn?

Link to comment
Share on other sites

31 minutes ago, Willempie said:

Heeft U er ooit over nagedacht wat de reden zou zijn dat Jezus mensen beval om stil te blijven over hun lichamelijke genezing? Zo ja, wat zou die reden dan kunnen zijn?

Jij weet het.

Link to comment
Share on other sites

37 minutes ago, Barnabas said:

Bent u in staat mijn standpunt te weerleggen.

Nogmaals: Ik heb er geen enkele behoefte aan U of uw standpunt te weerleggen. Ik weet trouwens nog steeds niet welk van uw standpunten U bedoelt. 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...