Jump to content
Bazuinen

Wie is Jezus?


Recommended Posts

Jezus was de zoon van Jozef en Maria, hij werd geboren in Bethelehem onder bijzondere omstandigheden. Maria was maagd en Jozef had nog geen gemeenschap met haar gehad. Daarom voorspelde de bijbel dat de jonge huwbare vrouw zwanger zal raken (Jes 7:14). Hij werd de koning van de Joden genoemd omdat hij uit de hemel neerdaalde en in de schoot van Maria plaats nam als kindje en groeide daarna op als koning van de Joden om zijn leven te geven tot vergeving van zonden en herstel van de mensheid. Hij was God en hij was in de hemel en daar was hij al de koning van Israël. Want toen de Israëlieten een koning over zich wilden aanstellen in de tijd van Saul profeteerde Samuël dat in wezen God hun koning was. Daarom wordt Jezus Zoon van God genoemd omdat hij daarmee zelf ook God is.

Jesaja 7:14 zegt: "Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven."

Deze tekst komt uit het volgende gedeelte, Jesaja 7:10-17:

"Opnieuw sprak de HEERE tegen Achaz: Vraag voor uzelf een teken van de HEERE, uw God, vraag het beneden in de diepte of boven in de hoogte. Maar Achaz zei: Ik zal het niet vragen en de HEERE niet op de proef stellen. Toen zei hij: Luister toch, huis van David, is het u niet genoeg mensen te vermoeien, dat u ook mijn God vermoeit? Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven. Boter en honing zal Hij eten, totdat Hij in staat is het kwade te verwerpen en het goede te kiezen. Voorzeker, voordat de jongen in staat is het kwade te verwerpen en het goede te kiezen, zal het land verlaten zijn, namelijk het land van de twee koningen voor wie u in angst verkeert. De HEERE zal over u, over uw volk en over het huis van uw vader dagen doen komen zoals er niet gekomen zijn vanaf de dag dat Efraïm zich van Juda afscheidde, namelijk de heerschappij van de koning van Assyrië!"

Het gaat in de tekst over een jonge huwbare vrouw. Het Hebreeuws gebruikt עלמה (alama, dit is: "meisje, jonge huwbare vrouw"). Naar de standaard van de Hebreeuwse cultuur en de wet van God betekent dat een maagd. De vertaling met maagd is dus terecht.
In de tekst gaat het over een belofte aan Achaz. Er zal in zijn tijd dus inderdaad een jonge huwbare vrouw zwanger geworden zijn waarbij zij een zoon gebaard heeft die zij "Immanuël" genoemd heeft, dat is: "God met ons". Deze geboorte was een teken aan Achaz zelf. Maar uit de geschiedenis van Jozef en Maria kunnen we afleiden dat het meer betrekking heeft op Jezus. Zoals gezegd was de geboorte van Jezus wonderbaarlijk. Maria was niet alleen een jonge huwbare maagd, maar uit het verhaal blijkt dat zij zonder gemeenschap met Jozef (of een andere man) gebaard heeft. Het verhaal gaat dus zowel over een kind in de tijd van Achaz als over Jezus. De complete vervulling is in Jezus. Hoewel Jezus "Jezus" werd genoemd was hij Gods Zoon en daarmee God zelf die uit de hemel neerdaalde en in aanwezigheid van de mens was en daarmee was hij meer Immanuël dan de zoon in de tijd van Achaz.

Link to comment
Share on other sites

Dat Jezus in Bethlehem geboren werd was ook al voorzegd door Micha, deze tekst kwam tot bestaan lang voordat Jezus geboren was, Micha 5:1-3:

1 "En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af."

Deze tekst spreekt dus over een heerser die in Bethlehem geboren zal worden. Zo was Jezus de koning van de Joden, om die reden werd hij gekruisigd, omdat hij geen afstand wou doen van zijn titel, zijn recht. Ook was hij de zoon van God en wordt van hem verklaard dat hij reeds bestond voordat hij geboren werd (zijn oorsprong is van eeuwig geleden). Jezus ook zegt dat hij "is" voordat Abraham, die lang voor hem geboren was, geboren werd (Joh 8:58). Daarom wordt hij ook de Zoon van God genoemd.

2 "Daarom zal Hij hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft. Dan zal de rest van Zijn broeders zich bekeren, met de Israëlieten."
Nadat Jeuzs geboren werd bracht hij veel Joden terug naar gehoorzaamheid aan Jehova, velen geloofden in hem en volgden hem na, waarna hij na zijn opstandig zijn discipelen aansproorde om ook de heidenen tot geloof te brengen (Markus 16:15) opdat zij kinderen van God zouden worden (Joh 1:12) door het geloof en op die manier broeders van Jezus in God zouden zijn. Dat Jezus alle volkeren tot gehoorzaamheid wil brengen wordt dus reeds door Micha voorspeld omdat Hij God is.

3 "Hij zal staan en hen weiden in de kracht van de HEERE, in de majesteit van de Naam van de HEERE, Zijn God. Zij zullen veilig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden van de aarde."

Jezus zorgde voor de zijnen, hij zorgde dat zij als schapen met een goede herder waren die op tijd alles kregen waar zij behoefte aan hadden (zie de evangeliën). Hij deed dat door de kracht van God, nadat de Heilige Geest in de vorm van een duif hem bekrachtigd had (Lukas 3:21-22). Jezus verwees naar Jehova als zijn God, Hij volgde de schriften die over Hem spraken en noemde hem "mijn God" (Joh 20:17, Matt 27:46). Na zijn sterven en opstanding gaf hij opdracht zijn woord naar alle volkeren te brengen opdat zij in mochten gaan in zijn koninkrijk. Inmiddels is zijn woord over de hele aarde gegaan.

Link to comment
Share on other sites

Micha 5:1 spreekt dus van Bethlehem, Efratha. Efratha is een naam, een woord dat afgeleid is van een werkwoord dat "vrucht dragen" betekent. In het geval van Jezus was zijn leven zeer vruchtbaar. Hij was als  een levensboom die veel vrucht voortbracht.

Het nieuwe testament zegt het volgende over de vrucht van de Geest die op Jezus was:

Efeze 5:9: "want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid"

en Galaten 5:22: "De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing."

Zulke dingen deed God.

Link to comment
Share on other sites

Mich 1:3 bevestigt dat Jezus God is en al bestond voordat hij geboren (verwekt) werd in Maria:

"Want zie, de HEERE komt uit Zijn woonplaats, Hij daalt af en treedt op de hoogten van de aarde."

Jehova (JHWH, vertaald met "HEERE") daalde neer uit de hemel en betrad de hoogten van de aarde (Markus 9:2). Zo bestond ook Jezus al voordat hij mens werd in de moederschoot van Maria. Hij daalde neer uit de hemel er werd mens (Joh 3:13).

 

Link to comment
Share on other sites

Jezus werd Jezus van Nazareth genoemd hoewel hij in Bethlehem geboren was. Oorspronkelijk waren zijn ouders uit Nazareth afkomstig maar zij werden op last van de keizer van Rome, die heerste over Israël, naar Bethlehem gestuurd tot inschrijving in een register, Lukas 2:1-7:

"En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg."

Daarom werd Jezus in Bethlehem geboren.
Na zijn geboorte dreigde er gevaar omdat zijn geboorte bekend was gemaakt door God middels een ster waardoor wijze mannen hem op waren komen zoeken en zij waren ter informatie naar koning Herodes in Jeruzalem gegaan waardoor deze zich bedreigd voelde door de geboorte van Jezus. Daarom waarschuwde God Jozef in een droom om te vluchten naar Egypte en ook de wijze mannen die Jezus eer brachten keerden niet naar Herodes terug omdat Herodes hen bedrogen had en zij werden in een droom gewaarschuwd niet terug naar Herodes te gaan. Toen Herodes ontdekte dat de wijzen stilletjes vertrokken waren werd hij woedend en besloot alle kleine jongetjes in Bethlehem om te brengen. Maar Jezus was al vertrokken. Nadat Herodes gestorven was kreeg Jozef opnieuw een droom waarin hij opdracht kreeg terug te gaan naar Israël, het land van zijn geboorte. UIteindelijk ging Jozef in Nazareth wonen. Ver van de zoon van Herodes die koning in Jeruzalem was geworden.
Mattheüs 2:1-12, waarin de wijzen de ster zien, vinden het kind en verlaten het land weer:

"Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan, en zeiden: Waar is de Koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Zij zeiden tegen hem: In Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet: En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de Leidsman voortkomen Die Mijn volk Israël weiden zal. (Comm. Hieruit blijkt dus ook dat de Joodse leiders begrepen dat Jezus in Bethlehem geboren zou worden) Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was; en hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: Ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat Kind, en als u Het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om Het te aanbidden. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het Kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het Kind met Maria, Zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden Het. Zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: goud en wierook en mirre. En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land."

Daarna wordt verteld hoe Jozef wist dat hij op de vlucht moets gaan (Matt 2:13-15):

"Nadat zij vertrokken waren, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt: Sta op, en neem het Kind en Zijn moeder met u mee, en vlucht naar Egypte, en blijf daar totdat ik het u zal zeggen, want Herodes zal het Kind zoeken om Het om te brengen.Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen."
Daarna komt Herodes er achter dat de wijzen geweigerd hebben hem in te lichten en vermoord hij alle jonge kinderen in de omgeving van Bethelehem (Matt 2:16-18):
"Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijzen bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit en bracht al de kinderen om die er binnen Bethlehem en in heel dat gebied waren, van twee jaar oud en daaronder, in overeenstemming met de tijd die hij bij de wijzen nauwkeurig nagevraagd had. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia: Een stem is in Rama gehoord, geklaag, gejammer en veel gekerm; Rachel huilde over haar kinderen, en wilde niet vertroost worden, omdat zij er niet meer zijn."

Maar na het sterven ven Herodes is de kust weer veilig en mag Jozef terugkeren, daarbij wordt hij naar Galilea geleid en vestigd zich in Nazareth (Matt 2:19-23):

Toen Herodes gestorven was, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom, in Egypte, en zegt: Sta op, neem het Kind en Zijn moeder met u mee, en ga naar het land Israël, want zij die het Kind naar het leven stonden, zijn gestorven. Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn moeder met zich mee, en kwam in het land Israël. Toen hij echter hoorde dat Archelaüs in Judea koning was in de plaats van zijn vader Herodes, was hij bevreesd daarheen te gaan. Maar nadat hij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd was, vertrok hij naar het gebied van Galilea. En toen hij daar gekomen was, ging hij wonen in een stad die Nazareth heette, opdat vervuld werd wat door de profeten gezegd is: dat Hij Nazarener genoemd zal worden."

Zodoende wordt Jezus Jezus van Nazareth genoem, een Nazarener (Hand 10:8).

Link to comment
Share on other sites

In het verhaal van Jezus wordt een paar keer gesproken dat bepaalde dingen door profeten van lang geleden voorzegd waren.

Hosea 11:1 spreekt er over dat God zijn zoon uit Egypte geroepen heeft. Enerzijds gaat dit over Israël dat door Mozes uit Egypte geleid werd maar omdat het in enkelvoud staat gaat het nog meer over de Zoon van God, Jezus die door Jozef van Egypte naar Nazareth gebracht werd: "Toen Israël een kind was, had Ik hem lief, en uit Egypte heb Ik Mijn zoon geroepen."

Dat Herodes veel kinderen om zou brengen is ook voorspeld, door Jeremia in Jeremia 31:15: "Zo zegt de HEERE: Er is een stem gehoord in Rama, een rouwklacht, een zeer bitter geween: Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, want zij zijn er niet meer."
 

Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, Barnabas said:

Micha 5:1 spreekt dus van Bethlehem, Efratha. Efratha is een naam, een woord dat afgeleid is van een werkwoord dat "vrucht dragen" betekent. In het geval van Jezus was zijn leven zeer vruchtbaar. Hij was als  een levensboom die veel vrucht voortbracht.

Het nieuwe testament zegt het volgende over de vrucht van de Geest die op Jezus was:

Efeze 5:9: "want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid"

en Galaten 5:22: "De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing."

Zulke dingen deed God.

Jes 11:1 staat in dit verband: "Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen."

Isaï was de vader van David de koning van Israël dat uiteindelijk door de Romeinen overheerst werd. In die tijd werd Jezus geboren uit het voorgeslacht van David, Isaï.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...